បេសកកម្ម & ចក្ខុវិស័យ

បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់នូវមូលដ្ឋានផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាព គុណភាពខ្ពស់ និងស្ថិរភាពតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។យើងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជឿជាក់ក្នុងវិស័យ gelatin និង collagen

Our-Team-1
Our-Team-2
Team-Training

៨៦១៣៥១៥៩៦៧៦៥៤

អេរីស៊ីមៀជីអូជី